Select Page
Tanya Haven

Tanya Haven

Artist/ADMIN

 🇬🇧 Tanya Haven is a Czech writer/poet/2D & 3D artist, Live 2D rigger & animator, and a packaging & graphic designer.
 • She has years of experience in drawing, writing novels and poetry, creating 2D rigs, and recently picking up on 3D modeling.
 • Tanya studied Packaging Techniques – Computer graphics, thus is capable of designing boxes and awesome 2d graphics.
 • Her mascot is currently an original character under the name of „Fumiko Tokei.“
🇨🇿 Tanya Haven je česká spisovatelka
/básnířka/2D & 3D umělkyně, Live 2D animátor, a designér obalů a grafiky.
  • Má dlouholeté zkušenosti s kreslením, psaním románů a poezie, tvorbou 2D rigů a nedávno se začala věnovat 3D modelování.
  • Tanya vystudovala Obalovou Techniku – Počítačovou grafiku, takže je schopná navrhovat i obaly a 2D grafiku.
  • Jejím maskotem je v současné době originální postava jménem „Fumiko Tokei.“
  • BOOKS/KNIHY
  • 3D MODELS
  • 3D LOGOS
  • 3D products
  • GRAPHIC DESIGN/GRAFICKÝ DESIGN
  • VTUBER MODELS
  • DRAWINGS/KRESBY
  • BOXES/OBALY
  • FOTOGRAFIE/PHOTOS

  For commissions, contact me at tanyahaven@email.cz  I can offer various services:

  • Draw a Vtuber model for you (Your design & character chart are required)
  • Draw & rig a vtuber model for you
  • Create an isometric room render for you (from the image, or create your dream interior)
  • Recreate your logo in 3D form (.svg file required)
  • Create your box/product in 3D with your own textures (drinks, boxes, cards…)
  • Design graphics on your boxes, etc.

   

  Pro zakázky mě kontaktujte: tanyahaven@email.cz nabízím tyto služby:

  • Nakreslím Vtuber model pro Vás (je vyžadován váš design postavy)
  • Nakreslím a vytvořím rig Vtuber modelu
  • Vymodeluji pro Vás isometrickou místnost (Z fotek, nebo vytvořím váš vysněný interiér)
  • Předělám vaše logo ve 3D (vyžadován soubor .svg)
  • Vytvořím váš obal/produkt ve 3D formě s vašimi vlastními texturami (nápoje, krabice, karty…)
  • Vytvořím grafiku na vaše obaly, atd.

   

  3D modely:

  • Dostanete: 3D model formátu .blend, .fbx a .stl
  • Render produktu/loga z několika úhlů (obrázky), s jednoduchou kompozicí
  • Jednoduchou animaci rotujícího produktu (volitelné)
  • 3D místnosti mohou být v normální či isometrické perspektivě, lze pro Vás i vytvořit propagační místnost s logem a vašimi produkty

   

  Vtuber modely:

  • Dostanete použitelný vtuber model připravený k rigu
  • Při připlacení dostanete Vtuber model s rigem těla, hlavy v osách XY (hlava se otáčí doprava, doleva, nahoru, dolů + do rohů), lze také vytvořit rig rukou, a několik emocí, lze i vytvořit pohyb vlasů, očí, nebo řas postavy.

  Grafiky:

  • Mohu vytvořit grafiku na vaše obaly nebo produkty, včetně loga
  • Obdržíte nativní soubor a soubory formátu .png, .jpg, .psd nebo .ai a .pdf
  • Pokud to bude i s logem, tak i formát .svg, případně .dxf (AutoCad Exchange).

   

  3D models:

  • You will receive: a 3D model in .blend, .fbx and .stl format
  • Render of the product/logo from several angles (images), with a simple composition
  • Simple animation of the rotating product (optional)

  Vtuber models:

  • You will receive a usable vtuber model art ready to rig
  • With an additional payment, you will receive a Vtuber model with a body rig, and head in XY axes (the head rotates right, left, up, down + to the corners), I can also create a hand rig and several emotions,  create the movement of the character’s hair, eyes, or eyelashes.

  Graphics:

  • I can create graphics for your packaging or products, including logos
  • You will receive native files and .png, .jpg, .PSD, or .ai and .pdf format files
  • If it will be with the logo, then also the .svg or .dxf format (AutoCad Exchange).
  • 3D modelling – Blender
  • Writing – Google Documents, Wattpad, Inkitt, Grammarly, ChatGPT, Wordcounter, Rhymezone, Adobe Indesign
  • 2D Art – IbisPaint X, Magic Poser,  Medibang paint, Blender
  • Graphic design – Adobe Illustrator, Photoshop
  • Packaging design – Pacdora, Adobe Illustrator
  •  2D rigging & animating: Live 2D Cubism

  My books currently are: 

  • Feelings Through Poetry
  • Legend of the Breeze – Person in the shadows
  • Legend of the Breeze – Killer’s victim
  • Prisoners of Unspoken Words – LotB REWRITTEN
  • Endless Abyss of Unspoken Words (Poetry)
  • The World Inside My Head (Poetry)
  • The Lockdown – The Fallen Darkness (Poetry)
  • Red Roses and Black Crows (Poetry)

   

  • Pocity skrz poezii
  • Legenda vánku – Osoba ve stínech
  • Legenda vánku – Vrahova oběť
  • Vězni nevyřčených slov – LV PŘEPSÁNO
  • Nekonečná propast nevyřčených slov
  • Svět v mojí hlavě
  • Lockdown – temnota padá
  • Červené růže a černé vrány (poezie)

  https://www.inkitt.com/tanyahaven

  https://www.wattpad.com/user/Shirruri

  • sOCIALS: